Arabella

30 tekstów – auto­rem jest Ara­bel­la.

Na końcu szla­ku cze­ka wie­czne źródło... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 maja 2014, 20:45

Cza­sem mrok, cza­sem wiatr, nieod­ległe mil­cze­nie al­bo spokój łąki, wy­pełnia się ko­lej­ny­mi dźwięka­mi słów... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 kwietnia 2014, 19:28

... którym por­tem marzeń pójdziemy dziś wieczorem...? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 kwietnia 2014, 00:20

Pozwól so­bie czasem...
tak jak słońce od­radza się na co dzień...
nie umierać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 kwietnia 2014, 12:16

Wzla­tam między gwiaz­dy, chłonąc ciszę ga­lak­tyk - mu­zykę wto­pioną w ho­ry­zont zdarzeń... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 marca 2014, 15:05

Wszys­tko jest możli­we w przes­trze­ni serca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 marca 2014, 09:28

...Po­ra­nek ser­ca za­pi­sał mnie w wie­czorze duszy... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 marca 2014, 00:47

* * *

- Ta­tu­siu czy będziesz te­raz jak ptak? - dziew­czyn­ka przyłożyła głowę do ziemi. - Cze­mu nie gra już two­je ser­duszko? Czy na­dal mnie kochasz? Dlacze­go to się tak mu­siało skończyć, dlacze­go ta­tu­siu? - łza spłynęła po jej bla­dym policzku.
Dot­knęła zim­ne­go mar­mu­ru swoją ma­lutką rączką i odeszła, zos­ta­wiając za sobą nag­ro­bek ojca...


...wspomnienia... 

dziennik
zebrał 16 fiszek • 27 sierpnia 2013, 14:34

Noc jest przy­jacielem o mo­cy wielu słońc... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 sierpnia 2013, 23:10

Życie jest opo­wieścią. Opo­wieść ta ma jedną, za­sad­niczą wadę. Można chcieć przes­tać ba­wić się w jej snu­cie, ale ona na­dal się toczy... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 sierpnia 2013, 22:27

Arabella

Zeszyty
  • Myśli  – Cza­sem co od­ległe i niedo­siężne w marze­niach dziw­nym tra­fem za­gad­ki lo­su sta­je się nor­malnie rzeczy­wis­te i krańco­wo ba­nal­ne.

  • Opowiadania – te naj­lep­sze...

  • Wiersze  – Jak wiatr. Jak szept. Ulot­ność. De­likat­ne drżenie...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arabella

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

9 lutego 2015, 19:40Arabella sko­men­to­wał tek­st ...  

10 grudnia 2014, 22:48Arabella wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

30 sierpnia 2014, 01:14Arabella wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

27 sierpnia 2014, 23:09Arabella wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

27 sierpnia 2014, 23:06Arabella wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

27 sierpnia 2014, 22:59Arabella wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

27 sierpnia 2014, 21:42Arabella wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

27 sierpnia 2014, 21:02Arabella wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

6 sierpnia 2014, 23:27Arabella wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.